Skip to main content

Správcom údajov týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie“) je spoločnosť Vetoquinol SA, zapísaná v obchodnom registri v meste Vesoul/Gray pod číslom 676 250 111 a so sídlom na adrese Magny-Vernois, 702 00 Lure vo Francúzsku.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa vzťahujú na produkty a služby ponúkané skupinou (ďalej „produkty a služby“) na našom webe https://www.vetoquinol.com/ (ďalej „web“), najmä na:

- osobné údaje zhromažďované prostredníctvom formulárov pri registrácii na webe spoločností zo skupiny, na ktoré web odkazuje,
- osobné údaje uvádzané v žiadosti o kontakt,
- osobné údaje uvádzané v žiadosti o dokumentáciu,
- osobné údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať pri uzatváraní obchodného vzťahu so spoločnosťami zo skupiny,
- osobné údaje zhromažďované v súvislosti so zverejňovaním hodnotenia od zákazníkov alebo príspevkov vo fórach,
- osobné údaje zhromažďované pri používaní tlačidiel sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube atď.),
- osobné údaje zhromažďované pri inštalácii súborov cookie počas prihlasovania alebo návštevy na webe či na weboch.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie platia bez ohľadu na to, či ste „návštevníci“ (to znamená, že si produkty a služby iba pozeráte), alebo „používatelia“ (to znamená, že ste na webe registrovaní).
Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie teda upravujú používanie webu bez ohľadu na to, akým spôsobom naň pristupujete.
Prístupom na web alebo jeho využívaním a poskytovaním informácií prostredníctvom webu vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. Odporúčame vám, aby ste do týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie pravidelne nahliadali, pretože ich priebežne aktualizujeme a upravujeme.
 
AKÉ ÚDAJE O MNE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Údaje, z ktorých nie je možné zistiť vašu totožnosť
Náš web môžete navštevovať aj bez poskytnutia údajov, ktoré vás identifikujú, ak sa nerozhodnete stať používateľmi webu, čo vyžaduje registráciu.
Rovnako ako väčšina online služieb, aj my pri každej vašej návšteve nášho webu automaticky zhromažďujeme určité údaje a informácie o vás alebo o vašom počítači, z ktorých sa však nedá zistiť vaša totožnosť. Sú to hlavne tieto informácie:

- typ používaného internetového prehliadača,
- typ operačného systému a zariadenia, ktoré používate pri prístupe na web,
- doménové meno vášho poskytovateľa internetových služieb,
- web, z ktorého prechádzate,
- krajina, v ktorej sa nachádzate a váš jazyk,
- stránky navštívené na našom webe a zvolené možnosti.
Prístupom na náš web, jeho návštevou alebo používaním nám umožňujete sledovať a zhromažďovať určité údaje týkajúce sa vášho používania produktov a služieb a vašej aktivity na webe, ako je opísane nižšie v časti týkajúcej sa súborov cookie.

Osobné údaje

V niektorých prípadoch, napr. pri registrácii, kontaktovaní alebo vyžiadaní dokumentácie, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných údajov, napr. vášho mena a priezviska, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla (ďalej len „osobné údaje“).
Ak nás kontaktujete alebo nás požiadate o zaslanie informácií e-mailom, poštou či textovými správami, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne.
Ak nám však tieto osobné údaje neposkytnete, môže sa stať, že niektoré služby alebo možnosti ponúkané na webe alebo súvisiace s našou ponukou produktov a služieb nebudú dostupné.
Osobné údaje zhromažďujeme aj preto, aby ste sa na webe mohli registrovať v sekcii „Môj účet“. Požiadame vás o poskytnutie určitých osobných údajov, napr. mena a priezviska, e-mailovej adresy, poštovej adresy alebo telefónneho čísla. Osobné údaje, napr. vašu IP adresu, teda jedinečné číselné označenie vášho počítača pri používaní internetu, môžeme získať aj z vášho internetového prehliadača.
Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z iných zdrojov. Napríklad môžeme požiadať externého dodávateľa alebo spracovateľa údajov, aby nám poskytli ďalšie osobné údaje o našich súčasných zákazníkoch (tzv. data appending, čiže obohacovanie alebo dopĺňanie údajov), napr. osobné údaje z vašich profilov alebo vašich príspevkov na externých sociálnych sieťach. Osobné údaje môžeme získavať aj od externých partnerov, s ktorými spolupracujeme, alebo po získaní podielu v iných spoločnostiach.
Osobné údaje môžeme tiež zhromažďovať z vášho profilu na externých sociálnych sieťach (napr. na Facebooku), ak na sociálnej sieti povolíte zdieľanie týchto údajov s nami alebo ak také údaje vo svojom profile uvediete ako verejné. Takými osobnými údajmi môžu byť všeobecné informácie o vašom účte (napríklad meno, e-mailová adresa, profilová fotografia, pohlavie, dátum narodenia, miesto, kde momentálne žijete, používateľské meno, zoznam priateľov atď.) a prípadné ďalšie informácie alebo aktivity, pri ktorých na sociálnej sieti povolíte zdieľanie s nami alebo ktoré vo svojom profile uvediete ako verejné. Vaše údaje týkajúce sa sociálnych sietí (alebo ich časti) môžeme získať napríklad v prípade, že si stiahnete niektorú z našich aplikácií na sociálnych sieťach (najmä na Facebooku) alebo budete prostredníctvom takej aplikácie komunikovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžeme získavať vaše údaje zo sociálnych sietí, informujte sa na webe príslušnej sociálnej siete.

AKÝM SPÔSOBOM SA BUDÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAŤ?

Osobné údaje získavame na webe buď na základe vášho súhlasu (žiadosť o informácie alebo o dokumentáciu), alebo na základe zmluvy (kontaktný formulár, registrácia na webe, aby ste mohli využívať ponúkané produkty a služby). Osobné údaje, ktoré nám prostredníctvom webu poskytnete, môžeme používať predovšetkým na:

- poskytovanie rôznych produktov a služieb,
- vytvorenie prístupu do sekcie „Môj účet“, ak vám to web umožní,
- posielanie vyžiadanej dokumentácie (informačné listy, spravodajca a pod.) a pozvánok na akcie,
- odpovedanie na otázky,
- personalizáciu našej ponuky produktov a služieb a zdokonaľovanie nášho webu, aby bolo jeho ovládanie ešte praktickejšie a efektívnejšie a aby vaše skúsenosti s ním boli čo najlepšie,
- všeobecné dodržiavanie právnych, regulačných, účtovných a daňových povinností skupiny,
- informovanie o nových produktoch a službách a o podobných produktoch a službách, ako sú tie, ktoré už využívate a ktoré by vás mohli zaujímať,
- vybavovanie žiadostí a reklamácií súvisiacich s webom uplatňovaných vami alebo treťou osobou a týkajúcich sa vás.
 
AKO SA BUDÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Osobné údaje používané v súvislosti s webom
Tieto osobné údaje uchovávame iba počas obmedzeného obdobia, nevyhnutného na naplnenie zámeru, pre ktorý ich spracúvame, v každom prípade počas obdobia nutného na plnenie zákonných alebo regulačných povinností. 
Osobné údaje používané na zasielanie dokumentácie
Vaše osobné údaje sa uchovávajú počas trvania vašej registrácie. Ich uchovávanie môžete kedykoľvek ukončiť zrušením registrácie prostredníctvom odkazu, ktorý vám pošleme. Vaše osobné údaje sa v každom prípade zmažú, ak nás tri roky nebudete nijako kontaktovať.
Osobné údaje používané na zasielanie komerčných ponúk
Vaše osobné údaje sa uchovávajú po celý čas, kým trvá váš súhlas s posielaním našich komerčných ponúk. Ich zasielanie môžete kedykoľvek odmietnuť zrušením registrácie prostredníctvom odkazu, ktorý vám pošleme. Vaše osobné údaje sa v každom prípade zmažú, ak nás tri roky nebudete nijako kontaktovať.
Osobné údaje používané v súvislosti s obchodným vzťahom
Tieto osobné údaje uchovávame iba počas obmedzeného obdobia, nevyhnutného na naplnenie zámeru, pre ktorý ich spracúvame, t. j. po celý čas trvania nášho obchodného vzťahu, v každom prípade počas obdobia nutného na plnenie zákonných alebo regulačných povinností. 
 
S KÝM SA BUDE SPOLOČNOSŤ O MOJE OSOBNÉ ÚDAJE DELIŤ?

Poskytovanie údajov mimo Európskej únie

Ak bude spracúvanie vašich osobných údajov zahŕňať ich poskytovanie za hranicami Európskej únie, budú vaše osobné údaje poskytnuté len do krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že zaručujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov alebo uplatňujú vhodné záruky a používajú štandardné zmluvné dohody v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami zverejnenými Európskou komisiou.
Ak zdieľanie osobných údajov zahŕňa ich poskytovanie do Spojených štátov amerických, budú osobné údaje poskytované len príjemcom certifikovaným v rámci programu „Privacy Shield“.

Poskytovanie údajov spoločnostiam zo skupiny 
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré patria do našej skupiny. Podrobnejšie informácie o spoločnostiach skupiny nájdete na webe http://www.vetoquinol.com/en/implantation/home.

Poskytovanie údajov dodávateľom služieb
V rámci našich aktivít môže byť nevyhnutné deliť sa o vaše osobné údaje s dodávateľmi služieb. Tí však používajú osobné údaje výhradne na to, aby nám umožnili poskytovať produkty a služby. Takými dodávateľmi služieb môžu byť napríklad poskytovatelia IT služieb, logistickí a marketingoví partneri, spoločnosť zaisťujúca hosting nášho webu alebo poskytovatelia, ktorí nám pomáhajú pri správe dát, rozosielaní e-mailov alebo analýze informácií. S našimi poskytovateľmi služieb sa delíme len o také osobné údaje, ktoré potrebujú na to, aby nám mohli poskytovať svoje služby a spolu s nimi dbáme na to, aby sa rešpektovalo vaše súkromie a chránili vaše osobné údaje.
Spoločnostiam nikdy neposkytujeme osobné údaje na ich marketingové alebo komerčné účely. O vaše osobné údaje sa môžeme deliť s našimi komerčnými partnermi, avšak len preto, aby sme vám mohli poskytovať produkty či služby alebo ďalšie podobné produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať.
Zákonné povinnosti
Môže sa stať, že vaše osobné údaje budeme musieť na základe žiadosti alebo zo zákona poskytnúť správnemu orgánu (napr. daňovej správe alebo francúzskemu úradu na ochranu osobných údajov CNIL) alebo súdu (odpoveď na rozsudok, súdny príkaz alebo nariadenie), aby sme ochránili naše práva, majetok a bezpečnosť alebo práva, majetok a bezpečnosť tretích osôb.
S výnimkou prípadov, keď je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie uvedené niečo iné, nebudeme vaše osobné údaje bez vášho predchádzajúceho súhlasu v rámci našej bežnej obchodnej činnosti predávať, obchodovať s nimi ani ich požičiavať žiadnym iným spoločnostiam. Pri prípadnej reorganizácii spoločností v skupine (akvizícia, fúzia, predaj časti aktív) môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté inej spoločnosti, ale v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie v platnom znení.
AKO SI MÔŽEM OVERIŤ, ČI SA MOJE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ BEZPEČNÝM SPÔSOBOM?
Používame rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenému používaniu vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete prostredníctvom webu. Aby sme počas prenosu mohli zaručiť bezpečnosť údajov poskytovaných online, používame šifrovacie nástroje, nástroje na overovanie totožnosti a nástroje na analýzu toku dát a rôzne kontrolné mechanizmy na zaistenie bezpečnosti dát na miestach, kde sú uložené.
ČO SÚ SÚBORY COOKIE A NA ČO SLÚŽIA?
Súbor cookie je textový súbor uložený v zariadení, pomocou ktorého pristupujete na internet (počítač, mobilný telefón, tablet a pod.) pri návšteve webu prostredníctvom prehliadača.
Do súboru cookie ukladáme jedinečný identifikátor a súbor cookie potom používame na prepojenie počítača s informáciami uloženými v našej databáze.
Táto databáza obsahuje rôzne údaje, podľa ktorých vás dokážeme identifikovať:
- názov serveru, ktorý súbor uložil,
- identifikátor vo forme jedinečného čísla,
- prípadne dátum vypršania platnosti.
Súbory cookie používame z týchto dôvodov:
- aby sme vás identifikovali pri vašej ďalšej návšteve nášho webu,
- aby sme vás informovali o nových témach, ktoré by vás mohli zaujímať,
- na personalizáciu obsahu, ktorý by pre vás mohol byť užitočný.
Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a neumožňujú prístup do vášho počítača.
Súhlas s uložením súborov cookie platí 13 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty vás znovu požiadame o súhlas.
Pri vašej prvej návšteve na našom webe sa v dolnej časti stránky zobrazí informačné okno. Pokračovaním v prechádzaní webu po kliknutí na tlačidlo „Súhlasím“ výslovne súhlasíte s tým, že skupina môže do vášho zariadenia uložiť súbory cookie (súbory cookie na cielené reklamy, určité súbory cookie na meranie návštevnosti alebo súbory cookie zo sociálnych sietí vygenerované tlačidlami zdieľania pri zhromažďovaní osobných údajov). Počas ďalšieho prechádzania webu sa súbory cookie budú môcť ukladať do vášho zariadenia. Informačné okno sa zobrazuje, kým používateľ pokračuje v prechádzaní webu, t. j. kým neprejde na inú webovú stránku alebo kým neklikne na niektorý z prvkov na webe. Ak so súbormi cookie alebo s niektorými z nich nesúhlasíte, odporúčame v informačnom okne kliknúť na odkaz „Ďalšie informácie“ a postupovať podľa podrobných pokynov, ako súbory cookie zakázať.
Ak sa však rozhodnete zakázať relačné alebo funkčné súbory cookie, nebudete mať prístup k niektorým možnostiam, ktoré ponúka tento web. Skupina preto neručí za prípadnú nefunkčnosť webu v dôsledku nastavenia, ktoré si sami zvolíte.
Nastavenie internetového prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť a súbory cookie povoliť, nastaviť alebo zakázať. Máte niekoľko možností: povoliť všetky súbory cookie, zobrazovať upozornenie o uložení súboru cookie alebo kompletne zakázať všetky súbory cookie.
Každý internetový prehliadač ponúka rôzne možnosti konfigurácie na spravovanie súborov cookie. Všeobecne sú opísané v nápovedi k prehliadaču. Ak používate iný typ alebo inú verziu prehliadača, než aké sú uvedené v nasledujúcom zozname: FirefoxChromeInternet ExplorerSafari a Opera, prečítajte si pokyny v nápovedi k vášmu prehliadaču.
ČO JE DOBRÉ MAŤ NA PAMÄTI PRI ODKAZOCH NA NAŠOM WEBE, KTORÉ VEDÚ NA INÉ STRÁNKY NEŽ STRÁNKY SKUPINY?
Skupina môže ponúkať rôzne odkazy na weby spoločností, s ktorými je prepojená.
Na našom webe môžeme používať hypertextové odkazy odkazujúce na iné webové stránky a aplikácie prevádzkované tretími stranami. Tieto odkazy slúžia výhradne na uľahčenie navigácie a ich účelom je poskytnúť vám čo najucelenejšie informácie. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a aplikáciami, ktoré sú nezávislé od skupiny a platia pre ne zvláštne zásady ochrany osobných údajov. Skupina preto nenesie žiadnou zodpovednosť predovšetkým za presnosť, relevanciu, dostupnosť a spoľahlivosť informácií alebo produktov a služieb ponúkaných na takých weboch ani za dodržiavanie autorských práv takými webmi a aplikáciami tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom nášho webu. Pred ich použitím vám odporúčame zoznámiť sa s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov na weboch a v aplikáciách tretích strán. Len čo opustíte náš web, naše Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie už neplatia.
Skupina nezodpovedá ani za hypertextové odkazy na jej vlastný web, ktoré na svojich weboch prípadne uvádzajú tretie strany, a to ani v prípade, že skupina s umiestením odkazu na web tretej strany dopredu súhlasila.
Skupina tiež všeobecne zakazuje umiesťovanie hypertextových odkazov na stránky jej webu bez predchádzajúceho výslovného súhlasu.
AKO MÔŽEM ODMIETNUŤ ALEBO ODHLÁSIŤ ZASIELANIE E-MAILOV A TEXTOVÝCH SPRÁV ALEBO ODMIETNUŤ ZDIEĽANIE MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB?
Ak už nechcete od skupiny dostávať e-maily s informáciami o akciách, nových produktoch alebo službách, podobných produktoch alebo službách alebo iné obchodné oznámenia, stačí kliknúť na odkaz „Odhlásiť“ v dolnej časti každého e-mailu. Budete presmerovaní priamo na stránku s odhlásením, kde môžete zrušiť zasielanie e-mailov. Zasielanie textových správ môžete zrušiť poslaním správy „STOP“ na určené telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu DPO@vetoquinol.com stanoveným spôsobom.
AKO ZÍSKAM PRÍSTUP KU SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM V SEKCII „MÔJ ÚČET“ A AKO ICH MÔŽEM AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ?
Ak vám to web umožní, môžete sa registrovať v sekcii „Môj účet“. Po registrácii budete môcť svoje osobné údaje upravovať a aktualizovať. Je vašou povinnosťou chrániť svoje prihlasovacie údaje (napr. používateľské meno a heslo).
AKÉ PRÁVA MÁM VO VZŤAHU K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na základe právneho a regulačného rámca platného pre ochranu osobných údajov a súkromia, najmä nariadenia GDPR, platnej francúzskej právnej úpravy a odporúčaní nezávislých verejných orgánov zriadených členskými štátmi Európskej únie poverených dohliadaním na tento právny a regulačný rámec, máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať ich opravu, uplatniť námietku proti ich spracovaniu a požadovať ich vymazanie alebo pozastavenie ich spracovania a právo na prenesenie vašich osobných údajov.
Máte tiež právo určiť, čo sa má s vašimi osobnými údajmi stať po vašej smrti.
V tejto súvislosti môžete spoločnosť Vetoquinol SA kedykoľvek kontaktovať písomne na adrese: Vetoquinol SA, Service Juridique, Magny-Vernois, 70200 Lure, Francúzsko, alebo e-mailom zaslaným na DPO@vetoquinol.com.
S prípadnými sťažnosťami sa môžete obracať na francúzsky úrad na ochranu osobných údajov CNIL.
NA KOHO SA MÔŽEM OBRACAŤ S ĎALŠÍMI OTÁZKAMI TÝKAJÚCIMI SA TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE?
Otázky alebo obavy spojené s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie nám môžete zaslať prostredníctvom formulára na našom webe https://www.vetoquinol.com alebo poštou na adresu: Vetoquinol SA, Service Juridique, Magny-Vernois, 70200 Lure, Francúzsko.
Môžete tiež kontaktovať nášho poverenca na ochranu osobných údajov e-mailom zaslaným na adresu DPO@vetoquinol.com.
AKÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA RIADIA TIETO Zásady ochrany osobnÝch údajOV a používAnIA sÚborOV cookie?
Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie sa riadia francúzskym právom a od 25. mája 2018 všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“). Upozorňujeme, že tieto zásady sa môžu meniť, aby odrážali prípadné zmeny v právnych predpisoch.